Kvalitní projekt zaručuje minimalizaci rizik při výstavbě, která bývají příčinou nárůstu ceny stavebních prací a jednoznačně definuje, rozsah, způsob a materiál. Doporučujeme proto PD k realizaci tj. PROVÁDĚCÍ včetně VÝKAZU VÝMĚR .

Výkaz výměr – důležitý podklad pro korektní zpracování cenové nabídky

Výkaz výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení Vaší stavby a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby. Podkladem pro vypracování výkazu výměr je v tomto případě projektová dokumentace a její technické specifikace. Výkaz výměr obsahuje ve své finální podobě položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci Vaší stavby. Výkaz výměr stavební části je pomocným matematickým výpočtem, který by při plánování vaší stavby neměl chybět – přehled o vykonávaných pracích je pro plánování financování nezbytný.